10.Sınıf Milli Güvenlik Yazılı Soruları

MİLLİ GÜVENLİK YAZILI SORULARISORU-1:Milli güç ne demektir?

CEVAP-1:bir ulusun;milli hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanabileceği maddi ve manevi kaynakların toplamıdır.SORU-2:Milli güç unsurlarından 4 tanesini yazınız.

CEVAP-2: a)siyasi güç

b)askeri güç

c)ekonomik güç

d)nüfus gücüSORU-3:Milli stratejinin belirlenmesinde ki en önemli unsur nedir?

CEVAP-3:Milli menfaatlerdir.SORU-4:Milli güvenliği kısaca tanımlayınız?

CEVAP-4evleti yıpratmak yapılan veya yapılacak olan her türlü faaliyete karşı önlem alınması ihtiyacıdır.SORU-5:Milli hedefler kaça ayrılır yazınız.

CEVAP-5: a)siyasi hedefler

b)sosyal ve kültürel hedefler

c)askeri hedeflerSORU-6: Türk silahlı kuvvetlerinin(TSK)’nın görevi nedir?

CEVAP-6:Türk yurdunu ve niteliklerini anayasa ile belirlenmiş Türkiye cumhuriyetini iç ve dış tehditlere karşı korumaktır.SORU-7:biyolojik savaş maddelerinin özelliklerinden bir kaç tane yazınız J

CEVAP-7:a)bulaşıcıdır

b)zehirlidir

c)geniş alana etki edebilir

d)keşfedilmesi güçtür

e)yapımları kolaydır,toplu ölüm silahlarını en ucuzudur

f)kuluçka dönemi nedeniyle gecikmeli etki yapabilirSORU-8:doğal afetlerde vatandaşa düşen sorumlulukları sıralayınız.

CEVAP-8: a)kamu görevlilerine yardımcı olmak ve işbirliği yapmak

b)yetkililerin talimatlarına uymak

c)afetlerde maddi ve manevi yardımlaşmakSORU-9:Milli menfaat ne demektir?

CEVAP-9: Bir milletin kendi, güvenliği refah ve mutluluğu için uluslar arası hukuka uygun olmak şartıyla zaruri olduğuna inandığı her şeye ‘milli menfaat’ denir.SORU-10:Milli güvenliğin tespitinden sorumlu organlar hangileridir.

CEVAP-10: a)bakanlar kurulu

b)milli güvenlik kuruluSORU-11:Askerlik ne demektir?

CEVAP-11:Türk vatanını Türk istikbalini ve cumhuriyetini korumak için harp sanatını öğrenmek ve yapmak yükümlülüğüdür.SORU-12:Er ne demektir?

CEVAP-12:İhtiyaçları devlet tarafından karşılanan rütbesiz asker’dir.SORU-13:Jandarma genel komutanlığının görevleri nelerdir başlıklar halinde yazınız?

CEVAP-13: a)mülki görevler

b)adli görevler

c)askeri görevler

d)diğer görevlerSORU-14:Seferberlik ne demektir?

CEVAP-14evletin tüm güç kaynaklarını savaş ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanıp toplanması ve özgürlüklerin kanunlarla kısmen veya tamamen kısıtlanmasıdırSORU-15:Uygulama alanı bakımından seferberlik kaça ayrılır? 1 tanesini açıklayınız.

CEVAP-15: a)genel seferberlik:ülkenin bütününe yönelik tehlikeleri karşılamak amacıyla ülkenin tümünde uygulanan seferberliktir

b)bölgesel seferberlik:ülkenin bir veya birden fazla bölgesinde uygulanan ve tüm güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberliktir.SORU-16:Kapsama bakımından seferberlikleri yazınız.

CEVAP-16: a)topyekün seferberlik

b)silahlı kuvvetler seferberliği

c)personel seferberliği

d)lojistik seferberlikSORU-17oğal afet nedir? Açıklayınız.

CEVAP-17oğal afetler;büyük felaketlere,yıkımlara,çok sayıda insan ve hayvanın ölümüne yol açan deprem,sel,yangın,heyelan,lav püskürmesi gibi büyük olaylara denir.SORU-18:Milli menfaatlerimiz nelerdir?

CEVAP-18: a)Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olması.

b)Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü

c)Atatürk ilke ve inkilaplarının bir hayat tarzı olarak benimsenmesi

d)vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanmasıSORU-19:Milli hedeflerimiz nelerdir?CEVAP:19 a)Siyasi hedefler

b)Sosyal ve kültürel hedefler

c)Ekonomik hedefler

d)Askeri hedeflerSORU:20 sivil savunma teşkilatının görevleri nelerdir?a)Savaş zamanında halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması

b)Doğal afetlerde can ve mal kurtarma

c)Büyük yangınlarda can ve mal kaybını azaltma

buyrun benden de milli güvenlik test soruları
MİLLİ GÜVENLİK TEST SORULARI

1. "Türk yurdunu ve nitelikleri Anayasa ile belirlenmiş Türkiye Cumhuriyetini iç ve dış tehditlere karşı korumak ve kollamaktır." Bu görev Ülkemizde hangi kuruma aittir?

a. Genelkurmay Başkanlığı
b. Bakanlar Kurulu
c. Kara Kuvvetleri Komutanlığı
d. Milli Savunma Bakanlığı
e. Türk Silahlı Kuvvetleri

2. Devletin tüm güç kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere, savaşın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, tertiplenmesi, toplanması ve kullanılması haline ne denir?

a. Savaş Hali
b. Seferberlik Hali
c. Sıkıyönetim Hali
d. Olağanüstü Hal
e. Barış Hali

3. Aşağıdakilerden hangisi Jandarma Genel Komutanlığımızın görevlerinden DEĞİLDİR?

a. Siyasi
b. Adli
c. Mülki
d. Askeri
e. Diğer

4. Emniyet Teşkilatı Kanununun 8'inci maddesi gereğince polisimizin görevi kaç kısma ayrılır?

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

5. 1982 Anayasası'nın 117'nci Maddesine göre milli güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasında TBMM'ne karşı hangi kurum sorumludur?

a. Genelkurmay Başkanlığı
b. Türk Silahlı Kuvvetleri
c. Milli Güvenlik Kurulu
d. Bakanlar Kurulu
e. Milli Güvenlik Konseyi

6. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi güç unsuru olarak DEĞERLENDİRİLEMEZ?

a. Ülkenin jeopolitik konumu
b. Ülkenin doğal yapısı
c. Ülkenin iklimi
d. Ülkenin Büyüklüğü
e. Ülkede yaşayan insan sayısı

7. Aşağıdakilerden hangisi sivil savunma teşkilatının görevlerinden biri DEĞİLDİR?

a. Büyük yangınlarda can ve mal kaybını azaltmak
b. Doğal afetlerde can ve mal kurtarma.
c. Savaşta halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması
d. Savaşta cephe gerisindeki halkın moralinin yüksek tutulması.
e. Doğal afetlerde silahlı olarak can ve mal kurtarma

8. Aşağıdakilerden hangisi hem "Milli güç" hem de "Milli hedef" çeşitlerindendir?

a. Coğrafya
b. Nüfus
c. Bilim
d. Teknoloji
e. Ekonomi

9. Deprem sırasında bina içindeysek aşağıdakilerden hangisi YAPMAMAMIZ gereken davranışlardandır?

a. Binayı hemen terk etmeliyiz
b. Başımızı korumalıyız
c. Kapı kirişlerinin altına girmeliyiz
d. Pencerelerden, sobalardan uzak durmalıyız
e. Bina içinde kalmalıyız

10. "Devlet yönetiminde gücün halktan kaynaklanması," "Din ve devlet işlerini birbirine karıştırmamak." hedefleri hangi Milli hedefimizdir?

a. Askeri
b. Siyasi
c. Sosyal ve Kültürel
d. Psiko-sosyal kültürel
e. Milli Laiklik Hedefi

11. Seferberlik Halinde "Sefer Görev Emri" almış olanlar en geç kaç saat içinde hazırlığını tamamlayarak önceden belirlenmiş olan birliğe hareket eder?

a. 1
b. 2
c. 5
d. 6
e. 9

12. Bir milletin varlığını ve refahını sağlamak, aynı zamanda korunmak için uluslararası hukuka uygun olarak devletin kabul ettiği genel siyasete ne denir?

a. Milli Strateji
b. Milli Güç
c. Milli Menfaat
d. Genel Siyaset
e. Milli Hedef

13. "Silahlı bir kolluk kuvveti" olan teşkilatımız hangisidir?

a. Sivil Savunma Teşkilatı
b. Polis
c. Asker
d. Jandarma
e. Zabıta

14. Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan hangi kurul, hangi kurulun görüşünü alındıktan sonra "Seferberlik Hali" ilanına karar verir?

a. TBMM/Bakanlar Kurulu
b. Milli Güvelik Kurulu/TBMM
c. Bakanlar Kurulu/Milli Güvenlik Kurulu
d. Milli Güvelik Kurulu/Bakanlar Kurulu
e. Bakanlar Kurulu/Milli Savunma Bakanlığı

15. Milli Güvenlik Kurulu kimin başkanlığında toplanır ve olmadığında yerine kim bakar?

a. TBMM Başkanı/Cumhurbaşkanı
b. Başbakan/Genelkurmay Başkanı
c. Cumhurbaşkanı/Başbakan
d. Genelkurmay Başkanı/Kara Kuv. Komutanı
e. Milli Savunma Bakanı/içişleri Bakanı

16. Sivil Savunma Teşkilatında "KILAVUZ SERVİSİ"nin başkanlığını kim yapar?

a. Emniyet Müdürü/Jandarma Komutanı
b. Sivil Savunma Teşkilatı Müdürü
c. Kılavuz Komutanı
d. Kaymakam/Vali
e. Milli Eğitim Müdürü

17. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu üyelerinden DEĞİLDİR?

a. Adalet Bakanı
b. Milli Savunma Bakanı
c. İçişleri Bakanı
d. Dışişleri Bakanı
e. Milli Eğitim Bakanı

18. "Devleti yıpratmak amacıyla yapılan veya yapılacak olan her türlü faaliyete karşı önlemler alınması ihtiyacıdır." tanımı tam olarak neyi ifade etmektedir?

a. Milli Siyaset
b. Milli Strateji
c. Milli Güç
d. Milli Egemenlik
e. Milli Güvenlik

19. Aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ülkemizdeki görevlerinden DEĞİLDİR?

a. Okuma Yazma Kursları
b. Huzuru ve Güvenliği Sağlama
c. Sağlık Hizmetleri
d. Savunma ve Saldırı Sanayi
e. Meslek Kazandırma

20. Aşağıdakilerden hangisi seferberlik çeşitlerinden DEĞİLDİR?

a. Kısmi Seferberlik
b. Lojistik seferberlik
c. Genel seferberlik
d. Araç Seferberliği
e. Personel Seferberliği

21. Türk Silahlı Kuvvetleri görevini yaparken her zaman nasıl bir nitelikte olması gerekmektedir?

a. Eğitimli ve çevik
b. Güçlü ve caydırıcı
c. Teknolojik ve sağlam
d. Barışçı ve teknolojik
e. Laik ve demokratik

22. Aşağıdakilerden hangisi doğal afet sırasında ve sonrasında vatandaşın yapacağı davranışlardan DEĞİLDİR?

a. Doğal Afetlerde maddi-manevi yardımlaşmada bulunmak
b. Yetkililerin talimatlarına uygun hareket etmek
c. Kamu görevlilerine yardımcı olmak
d. Yardım toplamak
e. Kamu görevlileri ile iş birliği içinde hareket etmek

23. Noktalı yere hangi kelime gelmelidir? "Bakanlar Kurulu, milli güvenlik politikasının uygulanması ve ortaya çıkabilecek her türlü ........... karşı, önlemler almak görev ve yetkisine sahiptir."

a. dış tehdide
b. İç tehdide
c. tehdide
d. teröre
e. kötülüğe

24. Aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel yasalara ihtiyaç duymasının sebeplerinden DEĞİLDİR?

a. Askeri eğitimleri coğrafi şartlar, iklim vb. engelleyebildiğinden
b. Askeri personel mesai sınırlaması tanımaksızın çalışır
c. Askeri eğitimin çok büyük bölümü fiziki güç ile gerçekleştirilir
d. Askeri personel istediği zaman istifa edemez emekli olamaz
e. Askeri eğitimler gerçek mermi ve silahlarla yapıldığından

25. Milli güç çeşitlerimizden hangisine "kısmen moral güç" de diyebiliriz?

a. Ekonomik Güç
b. Askeri Güç
c. Nüfus Gücü
d. Psikolojik Güç
e. Psiko-Sosyal ve Kültürel Güç
26. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'e göre milleti oluşturan unsurlardan biri DEĞİLDİR?

a. Yurt birliği
b. Ahlaki yakınlık
c. Irk birliği
d. Dil birliği
e. Beraber yaşamak arzusunda kesin ve kararlı olmak

27. Milli Güvenlik Siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanmasıyla ilgili kurullarımız aşağıdakilerden hangisi/hangileridir?

a. Bakanlar Kurulu/Genelkurmay Başkanlığı
b. Bakanlar Kurulu/Milli Güvenlik Kurulu
c. Milli Güvenlik Kurulu/Milli Savunma Bakanlığı
d. Genelkurmay Başkanlığı/Emniyet Teşkilatı
e. Milli Savunma Bakanlığı/Genelkurmay Başkanlığı

28. Tarihimizde Menemen Olayı olarak bilinen Asteğmen Kubilay'ın şehit edilmesi konusu hangi ilkemize yönelik bir TEHDİTTİR?

a. Devletçilik
b. Cumhuriyetçilik
c. Laiklik
d. Halkçılık
e. Milliyetçilik

29. 1. Tam egemenlik 2. Laiklik 3. Demokrasi 4. İnkılapçılık Atatürkçülüğün temelinde yukarıdakilerden hangisi/hangileri bulunmaktadır?

a. Sadece 1
b. 1-2
c. 1-2-4
d. 1-2-3-4
e. 1-2-3

30. Türkiye Devletinin yönetim şeklinin Cumhuriyet olduğu 1982 Anayasamızın hangi maddesinde ifade edilmektedir?

a. Madde 2
b. Madde 3
c. Madde 4
d. Madde 1
e. Hiçbiri

31. Cumhuriyetçiliğin ve Milliyetçiliğin doğal bir sonucu olan ilke hangisidir?

a. Laiklik
b. Cumhuriyetçilik
c. Devletçilik
d. Atatürkçülük
e. Halkçılık

32. Aşağıdakilerden hangisi Milli hedeflerimizin niteliklerinden biri OLAMAZ?

a. Tamamen Milli nitelik taşımalıdır.
b. Uluslararası hukuka ve anlaşmalara uygun olmalıdır.
c. Sadece bir gruba ait olmalıdır.
d. Hayallere, aşırı heyecanlara bağlı olmamalıdır.
e. Millet ikna edilmiş olmalıdır.

33. Atatürk'ün Milliyetçilik ilkesini evrensel yapan sözü aşağıdakilerden hangisidir?

a. "Ne Mutlu Türk'üm Diyene.!"
b. "Kayıtsız Şartsız Egemenlik Milletindir.!"
c. "Yurtta Sulh Cihanda Sulh.!"
d. "Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir, Fendir.!"
e. "Söz Konusu Olan Vatan ise Gerisi Teferruattır.!"

34. Laiklik ilkesi insanların hangi düşünce ve inanışlarını güvence altına almaktadır?

a. Ekonomik
b. Dini
c. Sosyal
d. Ailevi
e. Kültürel

35. Atatürk,"Yeni Türkiye Devleti temellerini süngü ile değil, süngünü dahi dayandığı ekonomi ile kuracaktır." sözünü hangi ilke için kullanmıştır?

a. Laiklik
b. Cumhuriyetçilik
c. Devletçilik
d. Milliyetçilik
e. Atatürkçülük

36. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'e göre milleti oluşturan unsurlardan biri DEĞİLDİR?

a. Tarihsel yakınlık
b. Zengin bir hatıra mirasına sahip olmak
c. Siyasi varlıkta birlik
d. Sınıf birliği
e. Tarihsel yakınlık

37. Aşağıdakilerden hangisi Devletçilik ilkesine bağlı olarak kurulmuş olan kuruluşlardan biridir?

a. T.C. Devlet Demiryolları
b. Halkbank
c. Sanayibank
d. Tarım Kalkınma Kuruluşu
e. Türk Gemi İşletmeleri

38. Atatürk'ün diğer ilkelerini de içine alan genel ve ana ilke hangisidir?

a. Laiklik
b. Devletçilik
c. Halkçılık
d. İnkılapçılık
e. Cumhuriyetçilik

39. Olağanüstü durumlarda Genelkurmay Başkanlığı'nın isteği üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine aşağıdakilerden hangisi girer?

a. Sahil Güvenlik Komutanlığı
b. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
c. Kara Kuvvetleri Komutanlığı
d. Jandarma Genel Komutanlığı
e. Hava Kuvvetleri Komutanlığı

40. "Demokrasi"- "Meclis"-"Anayasa" --Bu kavramlar hangi Atatürk İlkesini ifade etmede yardımcı olabilir?

a. Milliyetçilik
b. Laiklik
c. Devletçilik
d. Cumhuriyetçilik
e. Atatürkçülük

41. Marşımızın, Bayrağımızın ve Başkentimizin neler olduğu 1982 Anayasamızın hangi maddesinde ifade edilmektedir?

a. Madde 1
b. Madde 2
c. Madde 3
d. Madde 4
e. Hepsi

42. Atatürk'ün Halkçılık anlayışının temel öğelerinden olan ve özellikle aşağıdaki maddelerden birini REDDEDEN madde hangisidir?

a. Eşitliği
b. Sınıf mücadelesini
c. Irkçılığı
d. Demokrasiyi
e. Cumhuriyeti

43.
il ve ilçe merkezlerinde görev yapan halkın can, mal, ırz ve namus güvenliğini koruyan kurumumuz hangisidir?

a. Polis
b. Jandarma
c. Asker
d. Zabıta
e. Güvenlik görevlisi

44. Kurucu ve yapıcı bir düşünceyle modern toplum hayatında yeni ilerleme gelişmelere imkan hazırlamaya yönelik bir düşünceyi benimsemek hangi ilkenin gereğidir?

a. Laiklik
b. Cumhuriyetçilik
c. Milliyetçilik
d. İnkılapçılık
e. Devletçilik

45. Aşağıdakilerden hangisi Sivil Savunma Teşkilatı'nın görevlerinden DEĞİLDİR?

a. Doğal afetlerde can ve mal kurtarma.
b. Savaşta cephe gerisindeki halkın moralinin kuvvetlendirilmemesi.
c. Savaş zamanında halkın can ve mal güvenliğini sağlamak.
d. Bütün yaptığı faaliyetlerde silah kullanmaması.
e. Büyük yangınlarda can ve mal kaybını azaltma.

46. Seferberlik ilanından itibaren Bakanlar Kurulu aşağıda belirtilen önlemlerden hangisini aldırır?

a. Seferberlik hazırlıklarını planlamak.
b. Seferberlik hazırlıklarını gözden geçirmek.
c. Seferberlik hazırlıklarının uygulamasını başlatmak.
d. Seferberlik hazırlıklarını takip etmek.
e. Seferberlik hazırlıklarında personel görevlendirmek

47. Aşağıdakilerden hangisi devletimizin yönetim şekliyle ilgili sahip çıkmamız gereken ilkedir?

a. Devletçilik
b. Milliyetçilik
c. İnkılapçılık
d. Laiklik
e. Cumhuriyetçilik

48. Laiklik sayesinde devlet yönetiminde hangi özellikler ön planda yer almaktadır?

a. akıl ve bilim
b. din ve akıl
c. varsayım ve bilim
d. bilim ve din
e. dini kurallar ve gerçekçilik

49. Cumhuriyet yönetiminde egemenliğin kaynağı nedir?

a. Millet
b. Cumhuriyet
c. Laiklik
d. Barış
e. Devlet

50. 1982 Anayasamızın hangi maddesinde ilk üç maddenin kesinlikle değiştirilemeyeceği ifade edilmektedir?

a. Madde 1
b. Madde 2
c. Madde 5
d. Madde 3
e. Madde 4
51. Amaçları "Mevcut rejimi(laik-demokratik rejimi) silah zoruyla bozarak yerine kendi ideolojilerinin hakim olduğu bir düzen kurmak." olan iç tehdit türü hangisidir?

a. Irkçı Faaliyetler
b. Bölücü Faaliyetler
c. İrticai Faaliyetler
d. Yıkıcı Faaliyetler
e. İçtimai Faaliyetler

52. Millete, hukuka, düzen ve istikrara saygı ve inancı kapsayan bağlılık nedir?

a. Vatana bağlılık
b. Devlete bağlılık
c. Kanunlara bağlılık
d. Sembollere bağlılık
e. Millete bağlılık

53. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Devletimize yönelik tehditlere karşı vatandaşımıza düşen görevlerden biri DEĞİLDİR?

a. Türk tarihini iyi bilmek ve geçmişten ders çıkarmak
b. Atatürkçülüğü iyi öğrenmek ve günlük hayatımızda kullanmak
c. Türk dilini, edebiyatını ve kültürünü iyi öğrenmek
d. Hayatta en hakiki yol göstericinin ilim olduğunu bilmek
e. Hiçbiri

54. Türk milleti olarak Milli birlik ve beraberliğimizi gösterdiğimiz olay aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kurtuluş Savaşı
b. Kıbrıs Barış Harekatı
c. Kore Savaşı
d. Irak Savaşı
e. 1'inci Dünya Savaşı

55. Devletin Milli Güvenlik Siyasetinin tayini, tespiti ve uygulaması ile ilgili konularda tavsiye kararları alan ve gerekli koordinasyonun sağlanması için görüş tespit eden kurul hangisidir?

a. Bakanlar Kurulu
b. Milli Güvenlik Kurulu
c. Genelkurmay Başkanlığı
d. Milli Savunma Bakanlığı
e. Türk Silahlı Kuvvetleri

56. Vatan ve millet için, namus, şan ve şerefini korumak için düşmanla savaşırken ölenlere "şehit", sağ kalarak geri dönenlere "gazi" denmesi ne tür bir bağlılıktır?

a. Sembollere bağlılık
b. Kanunlara bağlılık
c. Devlete bağlılık
d. Millete bağlılık
e. Vatana bağlılık

57. Amaçları "Milletimiz içinde ayrılıkçılık ve ırkçılık yaratmak." olan iç tehdit türü hangisidir?

a. Yakıcı Faaliyetler
b. Yıkıcı Faaliyetler
c. Bölücü Faaliyetler
d. İrticai Faaliyetler
e. İçtimai Faaliyetler

58. Türk tarihinde Polis Teşkilatımız hangi tarihte kurulmuştur?

a. 10 Mayıs 1845
b. 10 Nisan 1845
c. 18 Mart 1845
d. 10 Mart 1845
e. 18 Şubat 1845

59. Devlet, millet ve vatan kavramlarının, milleti oluşturan bireylerin duygu düşünce ve iradeleri üzerinde yarattığı birlik ülküsüne ne ad verilir?

a. Ortak Çıkar
b. Milli Sevgi
c. Milli Davranış
d. Ortak Bilinç
e. Milli Bilinç

60. Bir devletin dünya coğrafyasında bulunduğu konumdan dolayı kendisine sağladığı avantaj ve dezavantajların hepsine ne denir?

a. Jeopolitik konum
b. Jeostatik konum
c. Politik konum
d. Stratejik konumlama
e. Siyasi konum

61. Savaşa hazırlık ve tedbirlerin tümüne ne denir?

a. Savaş hali
b. Seferberlik hali
c. Barış hali
d. Tedbir
e. Güvenlik hali

62. Aşağıdakilerden hangisi bir arada yaşamamız, huzur ve mutluluk içerisinde var olmamızın ön şartı DEĞİLDİR?

a. Millete bağlılık
b. Devlete bağlılık
c. Kanunlara bağlılık
d. Hepsi
e. Hiçbiri

63. "1. Savaş zamanında halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması 2. Savaşta cephe gerisisindeki halkın moralinin kuvvetlendirilmesi" Bu görevler hangi teşkilatımıza aittir?

a. Milli Savunma Bakanlığı
b. Türk Silahlı Kuvvetleri
c. Genelkurmay Başkanlığı
d. Sivil Savunma Teşkilatı
e. Bakanlar Kurulu


64. Bir değer, ilke veya koruma, kendini adama, onun önemine inanma kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sorumluluk
b. Saygı
c. Bağlılık
d. Sevgi
e. Beraberlik

65. Bir devletin, diğer devletler karşısında istediği sonuçları elde etmesini sağlayan imkan ve kabiliyetlerinin toplamına ne denir?

a. Milli Hedef
b. Milli Güç
c. Milli Bilinç
d. Milli birlik ve bütünlük
e. Milli menfaat

66. Ülkemiz, Dünya üzerindeki konumundan dolayı iç ve dış tehditlere maruzdur. Aşağıdakilerden hangisinde iç tehditler doğru olarak verilmiştir?

a. Yıkıcı, Bölücü, İçtimai Faaliyetler
b. Bölücü, Yıkıcı, İrticai Faaliyetler
c. Yakıcı, Bölücü, İrticai Faaliyetler
d. Yıkıcı, Bölücü, İrticai Faaliyetler
e. İrticai, Bölücü, Gerici Faaliyetler

67. Ortak çıkarlarımız arasında aşağıdakilerden hangisi YOKTUR?

a. Laiklik
b. Bağımsızlık
c. Çağdaşlık
d. Jeostrateji
e. Demokrasi

68. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Türk Silahlı Kuvvetlerin ülkemizdeki görev ve işlevlerinden DEĞİLDİR?

a. Doğal afetlerde halka yardım
b. Koruma ve kollama görevi
c. Huzur ve güvenliği sağlama
d. Sağlık hizmetleri
e. Genel hizmetler

69. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde jeopolitiğin değişen etkenlerinden DEĞİLDİR?

a. Sosyo-kültürel değerler
b. Askeri değerler
c. Fiziki değerler
d. Politik değerler
e. Ekonomik değerler

70. Milli birlik ve beraberliğe önem verilmeyişinin sebeplerinden olan eski Türk Devletlerinin yıkılış nedenlerinden aşağıdakilerden hangisi YOKTUR?

a. Vatandaşların devlete olan güvenlerinin zayıflaması
b. Milli gelirin fertler arasında hakkaniyetle dağıtılmaması
c. Bazı devlet yöneticilerinin görevlerini kötüye kullanmaları
d. Türk kültürünün yozlaşmaya başlamaması
e. İktidarın veraset yoluyla çocuklara geçmesi

71. Atatürk, çocuklarımıza ve gençlerimize vereceğimiz öğrenimin sınırı ne olursa olsun, onlara esaslı olarak aşağıdakilerden hangisine düşman olanlarla mücadeleyi öğretmeliyiz demiştir?

a. Milletine,
b. Türk milletinin milli kimliğine ve milli değerlerine,
c. Türk Vatanı'na,
d. Türkiye Devleti'ne,
e. Hepsi

72. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ülkemizi Dünya üzerindeki önemini belirleyen unsur DEĞİLDİR?

a. Orta Asya ve batı arasında doğal bir köprü oluşturması
b. Doğal enerji kaynaklarının %70'inin ülkemizin etrafında olması
c. Avrupa'da ve bölgesinde güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olması
d. Demokratik bir ülke olması
e. Karadeniz deniz ulaşımının Türk boğazlarına bağımlı olmaması

73. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Milliyetçiliğinin unsurlarından DEĞİLDİR?

a. Milliyetçiliği reddeden akımlara karşıdır
b. Milliyetçiliği kabul etmeyen akımlarla beraberdir
c. Evrenseldir
d. Irkçılığa karşıdır
e. Laiktir

74. Kanunların görevi nedir?

a. Toplumlar arasındaki faaliyetleri düzenlememektir.
b. İnsanlar arasındaki ilişkileri düzenlemektir.
c. Devletler arasındaki ilişkileri düzenlemektir.
d. Toplumlar arasındaki ilişkileri düzenlemektir.
e. İnsanlar arasındaki ilişkileri düzenlememektir.

75. Doğduğumuz, doyduğumuz, barındığımız, üzerinde varlığını sürdürdüğümüz yere ne denir?

a. Ülke
b. Toprak
c. Millet
d. Cumhuriyet
e. Devlet
76. Aşağıdakilerden hangisi şehir ve kasaba sivil savunma teşkillerinde yer almaz?

a. Karargah servisi
b. Kurtarma servisi
c. İlkyardım ve ambulans servisi
d. Sosyal yardım servisi
e. İtfaiye servisi

77. Aşağıdakilerden hangisi milli güç unsurlarından biri değildir?

a. Siyasi güç
b. Askeri güç
c. Ekonomik güç
d. Nüfus gücü
e. Milli hedef

78. Aşağıdakilerden hangisi milli güvenliğin tespitinden sorumlu organlardan biri değildir?

a. Emniyet genel müdürlüğü
b. Bakanlar kurulu
c. Genel kurmay başkanı
d. Adalet
e. Kara kuvvetleri

79. Aşağıdakilerden hangisi milli güvenlik kurulunun görevlerinden biridir?

a. Sivil toplum kuruluşlarının milli gücü artırmaya yönelik çalışması
b. Devletin varoluş nedenine uygun olarak, milli çıkarını sağlayacak biçim ve nitelikte olmalıdır
c. Bir ulusun, milli hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanılabilecek maddi ve manevi kaynaklarının toplamıdır.
d. Bir milletin varlığını ve refahını sağlamak, aynı zamanda korumak için uluslararası hukuka uygun olarak devletin kabul ettiği genel siyasettir
e. Milli güvenlik ve devletin milli güvenlik siyasetine ilişkin tanımlar çerçevesinde,devletin milli güvenlik siyasetinin,tayini,tespiti ve uygulanması ile ilgili konularda tavsiye kararları alır ve gerekli koordinasyonun sağlanması için görüş tespit eder.Bakanlar Kuruluna

80. Aşağıdakilerden hangisi TSK’nin görevlerinden biri değildir nedir?


a. Olağanüstü durumlarda ülke yönetimine el koymak
b. Asker yetiştirmek
c. Ülkeyi iç tehditlere karşı korumak
d. Ülkeyi dış tehditlere karşı korumak
e. Türk yurdunu ve nitelikleri anayasa ile tayin edilmiş Türkiye Cumhuriyetini iç ve dış tehditlere karşı korumak ve kollamaktır.

81. Aşağıdakilerden hangisi Türk silahlı kuvvetlerinin ülkemizdeki görev ve işlevlerinden biri değildir?

a. Koruma ve kollama görevi
b. Huzur ve güvenliği sağlama görevi
c. Doğal afetlerde halka yardım
d. Okuma yazma kursları
e. Adli görev

82. I - Askeri güç
II - Ekonomik güç
III - Coğrafi güç
IV - Kültürel güç
Yukarıdaki Milli Güç unsurlarından hangilerinin zaman içinde değişme özelliği en azdır?

a. II ve I
b. III ve II
c. IV ve III
d. III , II ve I
e. IV ve I

83. Aşağıdakilerden hangisi milli stratejinin tanımıdır?

a. Bir ulusun, milli hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanılabilecek maddi ve manevi kaynaklarının toplamıdır.
b. Bir milletin varlığını ve refahını sağlamak, aynı zamanda korumak için uluslararası hukuka uygun olarak devletin kabul ettiği genel siyasettir.
c. Milli Güvenlik Kurulu, devletin bağımsızlığını, ülkenin bölünmez bütünlüğünü, toplumun huzur ve güvenliğinin korunmasına yönelik karar ve görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir.
d. Milli Güvenlik Kurulu kararları Bakanlar Kurulu tarafından uygulanmak zorundadır
e. Milli Güvenlik Kurulunda, devletin bağımsızlığını ilgilendiren konular görüşülür.

84. Yandaki işaret hangi ifadeyi gösterir?


a. Yarbay
b. Teğmen
c. Albay
d. Büyük Amiral
e. Mareşal
85. Sivil Savunma Teşkilatı kaça ayrılır?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
86. Biyolojik savaş maddelerinin genel özelliklerinden biri değildir?

a. Bulaşıcıdır
b. Zehirlidir
c. Geniş alana etki edebilir
d. Yaralayıcı ve tahriş edici etkiler gösterir
e. Yapımları kolaydır, toplu ölüm silahlarının en ucuz olanıdır

87. Aşağıdakilerden hangisi milli hedeflerin arasında yer almaz?

a. Tamamen milli nitelik taşımalıdır
b. Sadece bir siyasi gruba, doktrine,ideolojik veya oligarşik sınıfa ait olması
c. Sadece bir lider, bir hükümdar veya hanedanın hedefi olmalıdır
d. Devletin varoluş nedenine uygun olarak, milli çıkarını sağlayacak biçim ve nitelikte olmalıdır
e. Sivil toplum kuruluşlarının milli gücü artırmaya yönelik çalışması

88. Milli hedeflerimiz kaç gruba ayrılır?

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

89. TSK bünyesinde bulunan kaç askeri okul vardır?

a. 6
b. 3
c. 2
d. 5
e. 4

90. Aşağıdakilerden hangisi mili güvenliğinin tanımıdır?

a. Bir milletin varlığını ve refahını sağlamak, aynı zamanda korumak için uluslar arası hukuka uygun olarak devletin kabul ettiği genel siyasettir
b. Devletin anayasal düzeni, milli varlığını, bütünlüğünü, milletler arası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik bütün çıkarlarının yanı sıra, uluslararası antlaşmalarla kararlaştırılan haklarını, her türlü iç ve dış tehdide karşı korumak ve kollamak üzere gerçekleştirilen faaliyetlerin bütünüdür
c. Bir devletin milli hedeflerine erişmek, erişenleri koruyup geliştirmek ve milli menfaat sağlamak amacıyla kullandığı siyasal kuvvetlerin toplam verimidir.
d. Milli politikanın uygulanmasında ve milli hedeflerinde elde edilmesinde kullanılan devletin fiziki gücüdür.
e. Bir milletin kendi güvenliği,refah ve mutluluğu için uluslararası hukuka uygun olmak şartıyla zaruri olduğuna inandığı her şeydir

91. Yandaki rütbe işareti neyi göstermektedir?


a. Uzman çavuş
b. Uzman kademeli çavuş
c. Uzman onbaşı
d. Uzman jandarma kademeli çavuş
e. Uzman jandarma çavuş

92. Türk tarihinde polis teşkilatı ne zaman kurulmuştur?

a. 15 nisan 1855
b. 15 mayıs 1945
c. 21 mayıs 1864
d. 15 haziran 1875
e. 10 nisan 1845

93. Aşağıdakilerden hangisi K.K.K birliğini oluşturmaz?

a.
b. Eğitim komutanlığı
c. Karargah
d. Ordu
e. lojistik

94. Sivil savunma teşkilatı ne zaman kurulmuştur?

a. 1949
b. 1979
c. 1967
d. 1969
e. 1959

95. Aşağıdakilerden hangisi sivil savunma teşkilatının görevlerinden biri değildir?

a. Doğal afetlerde can ve mal kurtarma
b. Savaş zamanında halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması
c.
Büyük yangınlarda can ve mal kaybını azaltma
d. Yok olmaları ve çalışamaz hale gelmeleri durumunda yaşamı büyük ölçüde etkileyecek olan resmi ve özel müessese ve tesislerin korunması, onarılması ve yenilenmesi.
e. Okuma yazma kursları

96. Aşağıdakilerden hangisi milli güvenlik kurulunu oluşturmamaktadır?

a. Genelkurmay başkanı
b. Milli savunma
c. İç işleri ve dış işleri bakanlığı
d. Devlet bakanı
e. başbakan

97. Aşağıdakilerden hangisi jandarma genel komutanlığının görevleri arasında yer almaz?

a. mülki görevler
b. adli görevler
c. askeri görevler
d. diğer görevler
e.

98. Aşağıdakilerden hangisi sivil savunma genel müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

a.
b. Sivil savunma personelini eğitmek ve halka sivil savunma bilgileri vermek;
c. Sivil Savunma arama ve kurtarma birlikleri ile ekiplerini hazır halde bulundurmak, gerektiğinde göreve sevk etmek;
d. Afetlerde kurtarma, ilkyardım, acil iade ve geçici barındırma hizmetleri vermek
e. Her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri, acil kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerini planlamak ve yürütmek;

99. Atatürk’ün; “Uygar olmayan toplumlar, uygar olanların ayakları altında ezilmeye mahkumdur.” sözü, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile daha ilgilidir?

a. Milli Güvenlik
b. Milli Güç
c. Milli Hedef
d. Askeri Güç
e. Milli strateji

100. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komutanı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Genel Kurmay Başkanı
b. Milli Savunma Bakanı
c. Jandarma Genel Komutanlığı
d. Harp Akademileri Komutanlığı
e. Cumhurbaşkanı


CEVAPLARI DA

1)d
2)b
3)a
4)c
5)d
6)e
7)e
8)e
9)a
10)b
11)d
12)a
13)b
14)c
15)c
16)a
17)e
18)e
19)d
20)d
21)b
22)d
23)c
24)a
25)e
26)c
27)b
28)c
29)e
30)c
31)c
32)b
33)c
34)b
35)c
36)d
37)a
38)d
39)a
40)d
41)c
42)b
43)a
44)d
45)b
46)c
47)e
48)b
49)a
50)e
51)d
52)b
53)e
54)a
55)b
56)e
57)c
58)b
59)e
60)a
61)a
62)e
63)d
64)c
65)b
67)b
68)e
69)c
70)d
71)e
72)e
73)b
74)b
75)a
76)e
77)e
78)a
79)e
80)a
81)e
82)a
83)b
84)e
85)b
86)d
87)e
88)d
89)a
90)b
91)c
92)e
93)a
94)e
95)a
96)d
97)e
98)a
99)b
100)a

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !